N*Ilsvikøra's Amoroso s. 6.7.2003

Aron av Skjodold's*N

BUR b

EC N*Edelburme's Ariboy

BUR n

GIC N*Massita's Asam
BUR n
GIP&EC N*Won Sui A'sousa
BUR d
N*Kariholas Assita
BUR b
N*Confidence Ariana
BUR n
EC S*TC Paradise's Parsley
BUR n
GIC Karenni's Erica
BUR n
CH N*Thorelin's Arya

BUR n

EC N*Kariholas Kompis
BUR n
IC Prindos Commander
BUR n
N*Kariholas Helia
BUR n
EC N*Linreiten's Arabella
BUR b
GIC N*Massita's Asam
BUR n
CH N*Kariholas Benita
BUR n
N*Anéma's Poco Moto

BUR b

IC Ivo av Myanmar*N

BUR b

Henry av Myanmar*N
BUR d
GIC Alexandros av Namya Ra*N
BUR n
EC Feline av Myanmar*N
BUR g
EC Feline av Myanmar*N
BUR g
IC Lillikatt Blue Master
BUR a
EC S*Nimrod's Eld-Russin
BUR e
N*Shadyhim's Lille Pernille

BUR c

EP N*Bjøm's Bamse
BUR a
IC S*Corin's Coco Poison
BUR n
EC N*Lisćtta Coco Ludmilla
BUR b
Hetty av Myanmar*N
BUR c
GIC Alexandros av Namya Ra*N
BUR n
EC Feline av Myanmar*N
BUR g